45 projecten,

45 keer resultaat

‘Palliantie. Meer dan zorg’ heeft de afgelopen 5 jaar mensen bij elkaar gebracht en palliatieve zorg hoger op de agenda gekregen bij zorgverleners. 45 van de 155 projecten uit het programma zijn afgerond en klaar voor gebruik. Een aantal initiatieven en resultaten hebben we uitgelicht in een animatie. Het complete overzicht staat op deze pagina.

Markering en advance care planning

Markering en advance care planning zijn kenmerkend voor de palliatieve zorg. Kenmerkend en onmisbaar. Want hoe eerder zorgverleners de palliatieve fase herkennen, hoe eerder ze over die fase in gesprek kunnen met patiënten en hun naasten. 5 afgeronde projecten richtten zich op de ondersteuning en training van zorgprofessionals.

Zingeving en spiritualiteit

Bij de start van ‘Palliantie. Meer dan zorg’ bleek uit onderzoek dat de aandacht voor levensvragen en geestelijke zorg achterbleef bij die voor fysieke zorg en welzijn. Inmiddels is met een financiële regeling vanuit het ministerie van VWS een nieuw programma opgezet over zingeving en zijn er 3 Palliantie-projecten op het gebied van zingeving en spiritualiteit afgerond.

Kinderpalliatieve zorg

Tot 2014 zag palliatieve zorg er voor elke doelgroep zo’n beetje hetzelfde uit. Maar kinderen hebben heel andere palliatieve zorg nodig dan andere groepen. Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg maakten zich sterk voor een nieuwe insteek. Dat leverde 2 afgeronde projecten op.

Patiëntenparticipatie

Voor echt goed onderzoek naar palliatieve zorg is de inbreng van patiënten onontbeerlijk. Een van de projecten onderzocht manieren om patiënten beter bij onderzoeken te betrekken en maakte een toolkit die inmiddels breed is verspreid.

Fysieke dimensie

Fysiek welbevinden en een goede behandeling van fysieke klachten van de patiënt vormen de basis van goede palliatieve zorg. Dat leverde onder meer een aanvulling voor de app PalliArts op.

Ethisch en juridisch

Palliatieve zorg levert soms morele dilemma’s op voor zorgverleners en vrijwilligers. Er is een methodiek ontwikkeld die zorgverleners ondersteunt bij zulke dilemma’s. Een aantal zorginstellingen past deze methodiek inmiddels toe.

Huisartsen

De huisarts heeft een centrale rol bij de coördinatie en continuïteit van (palliatieve) zorg. Een van de projecten richtte zich speciaal op huisartsen en draagt bij aan de verbetering van de palliatieve spoedzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren, onder meer door de overdracht van informatie naar de huisartsenposten te verbeteren.

Kwaliteits­indicatoren

Wanneer is palliatieve zorg goede palliatieve zorg? Om de kwaliteit op een betrouwbare manier te kunnen meten, wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld.

Mantelzorg en naasten

Mantelzorgers en naasten zijn onmisbaar in goede palliatieve zorg. Maar hoe ondersteun je ze in deze rol, die mentaal en fysiek heel belastend kan zijn? Er is nu een methodiek, speciaal ontwikkeld voor ondersteuning van naasten. En een graphic novel met beeldverhalen om gesprekken tussen zorgverleners en mantelzorgers te stimuleren.

Oprichting consortia Palliatieve Zorg

De consortia zijn samenwerkingsverbanden op bovenregionaal niveau. Ze zijn ingericht om de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te realiseren; de palliatieve zorg merkbaar verbeteren. De 7 consortia vormen een landelijk dekkend netwerk.

Algemeen

Er is een communicatieplatform palliatieve zorg opgericht waar kennis en expertise samenkomen. Daarnaast is er relevante kennis en zijn er leerpunten over palliatieve zorg in Nederland in kaart gebracht.

image

‘Palliantie. Meer dan zorg’ heeft heel veel meer opgeleverd dan deze 45 projecten. Aan andere Palliantieprojecten wordt nog volop gewerkt. Nieuwsgierig? Het complete overzicht van alle projecten uit ‘Palliantie. Meer dan zorg’ vindt u in onze projectenwaaier.