Blik op de toekomst

De eindstreep van ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is in zicht. Maar de missie om de palliatieve zorg in heel Nederland merkbaar te verbeteren, is nog niet afgerond. Met ‘Palliantie II’ willen we doorgaan met de opgedane kennis en ervaring. En willen we bijdragen aan de verdere toepassing en borging van de veranderingen die in gang zijn gezet in het eerste programma.

Praktische tools. Meer en betere samenwerkingsverbanden. Een berg aan bruikbare nieuwe kennis. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van een groot aantal partijen in de zorg- en welzijnssector heeft de palliatieve zorg in Nederland in de afgelopen jaren een stevige kwaliteitsimpuls gekregen. Ongeneeslijk zieke patiënten én hun naasten krijgen, in de regel, zorg die beter aansluit bij hun wensen en behoeften dan 5 jaar geleden. ‘Palliantie. Meer dan zorg’ loopt op zijn einde. Maar we zijn nog niet klaar. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw een praktijkgericht vervolgprogramma opgesteld: Palliantie II. Waar het eerste programma zich kenmerkte door een brede aanpak en allerlei verschillende soorten projecten, ligt bij Palliantie II de focus op het bundelen van opgedane kennis en het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit die eerdere projecten. Waar nog nodig biedt het programma ruimte voor ontwikkeling van nieuwe kennis en interventies.

Een goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de zorgpraktijk was en blijft cruciaal. ‘Palliantie II’ zet niet alleen sterk in op het verder verstevigen van de samenwerking, maar ook op het verspreiden van kennis naar eindgebruikers en het stimuleren om verbeteringen in de praktijk op de lange termijn te implementeren. Dit vraagt om intensieve samenwerking van alle relevante stakeholders in het veld. Partijen die ook geraadpleegd zijn voor de invulling van het programma Palliantie II. Dit resulteerde in een aantal inhoudelijke thema’s: Bewustwording en cultuur, Zorginnovaties en kwaliteit, Organisatie en continuïteit van de zorg, (Patiënt)participatie en ondersteuning en Kinderpalliatieve zorg.

Palliantie II zet sterk in op de ontwikkeling van deze thema’s in de praktijk, voortbouwend op de resultaten uit het eerste programma. Om continuïteit van de zorg te kunnen bieden, is er bijvoorbeeld ruimte voor het verder verbeteren van de overdracht van informatie en goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners. Hiervoor moet een individueel zorgplan doorontwikkeld en geïmplementeerd worden. ZonMw zet ook het traject met betrekking tot kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg voort. Op basis van de uitkomsten op een aantal indicatoren kan de zorgpraktijk leren en verbeteren. Ook onderwijs blijft een belangrijke pijler binnen Palliantie II. We blijven werken aan een betere inbedding van palliatieve zorg in de basisopleidingen en in de bij- en nascholing van zorgverleners op het MBO, HBO en WO(+). Met Palliantie II kunnen we samen met alle partijen in de zorg- en welzijnssector nóg meer bijdragen aan een geïntegreerd regionaal aanbod voor mensen in hun laatste levensfase, én hun naasten. Aan adequate ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Aan de juiste zorg, op het juiste moment.

ZonMw-team Palliatieve zorg

Rijtje mensen